Doelgericht onderwijs

Doelgericht onderwijs
Het onderwijs op onze school is doelgericht en eigentijds, met aandacht voor ieder kind. We houden dus goed in de gaten of we de resultaten bereiken van de doelen die we nastreven. We stellen concrete doelen die we met de kinderen delen en regelmatig monitoren. Dit noemen we ‘opbrengstgericht werken’. Met voortdurende evaluatie houden we in de gaten of verandering ook echt tot verbetering leidt. Omdat dit proces zich telkens herhaalt, spreken we ook wel van cyclisch werken.

Basisvakken
Het is belangrijk dat kinderen op school kennis opdoen. De overheid stelt dit niet voor niets als kerndoel van het onderwijs. De ochtenden op onze school staan helemaal in het teken van de basisvakken: taal, rekenen, spelling en lezen. Daarbij gebruiken we vastgestelde methoden. Ook buiten deze methoden zijn we bezig met taal en rekenen. In de bovenbouw geven we bijvoorbeeld veel aandacht aan het verwerken van informatie door spreekbeurten, werkstukken en presentaties.

Topondernemers
We onderscheiden ons van andere scholen met de methode ‘Topondernemers’. Bij deze methode werken we telkens een aantal weken aan één thema. Binnen dit thema laten we alle zaakvakken naar voren komen: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. De kinderen zien zo hoe alles met elkaar verbonden is. Aan het begin van ieder thema organiseren we een startactiviteit. Hierdoor worden kinderen enthousiast en nieuwsgierig gemaakt. Dit motiveert hen om verder op onderzoek uit te gaan.
Bij de vakgebieden Natuur & Techniek en Kunst & Cultuur maken we daarnaast gebruik van het lokale aanbod. De Groene Belevenis verzorgt bijvoorbeeld leskisten en gastlessen rondom natuur en techniek. En via cultuuraanbieder NEOS ontvangen we workshops, gastlessen en vakdocenten voor kunst & cultuur.

Bijbelonderwijs
Het Christal heeft de bijbel als basis. Dat willen we in alles laten merken. Soms gebeurt dat in de ‘gewone’ lessen: bij de rekenles kunnen we ons bijvoorbeeld verbazen over hoe mooi de structuur en logica is die God in deze wereld heeft gelegd.
Bij andere lessen is de identiteit meer op de voorgrond aanwezig. U kunt dan denken aan het dagelijkse Bijbelverhaal of gesprek over een Bijbels thema en het zingen van liederen. Dit Bijbelonderwijs geven we vorm met de methode Levend Water. Deze methode wordt gebruikt in zowel gereformeerd als evangelisch basisonderwijs. In deze methode maken onze leerlingen ook kennis met andere geestelijke stromingen.

Kanjertraining
Het welbevinden van de leerling staat op Het Christal op de eerste plaats. Kinderen komen tot leren als zij goed in hun vel zitten. Een goede relatie met medeleerlingen en de eigen groepsleerkracht is hierbij van groot belang. De eerste zes weken van elk nieuw schooljaar wordt daarom veel aandacht besteed aan groepsvorming. We noemen dit ook wel de “Gouden Weken”.  Verder hechten we eraan dat onze leerlingen sociaal vaardig zijn. Om hier gericht aan te werken gebruiken we de Kanjertraining. Deze training is één van de sociale methoden die door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) positief zijn beoordeeld: het is duidelijk dat deze methode een goede invloed op het sociaal klimaat heeft.

Seksuele vorming
Elk jaar doen we mee met de Week van de Lentekriebels. Aan de hand van de methode Wonderlijk Gemaakt besteden we aandacht aan de relationele en seksuele vorming. Lichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: Wonderlijk Gemaakt leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar. Meer over ons beleid op relationele en seksuele vorming leest u hier.

Engelse taal
Het wordt steeds belangrijker dat kinderen ook de Engelse taal goed beheersen. Het Christal zet zich dus extra in om de kinderen te helpen bij het verwerven van deze taal. We willen daarbij voorop lopen in de ontwikkelingen die in het onderwijs te zien zijn. Daarom starten we al in groep 1 met het gebruik van Engels: we zingen liedjes, bewegen en spelen stukjes toneel in het Engels. Het blijkt namelijk dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar het meest gevoelig zijn voor het ontwikkelen van een tweede taal. De verwerving van deze tweede taal blijkt daarbij ook nog helpend te zijn om bij het aanleren van de moedertaal, het Nederlands.