Christelijk onderwijs

Onze school is een christelijke school: ouders die hun kinderen op onze school brengen, leven vanuit hun relatie met onze Schepper. Wij gaan verder in de lijn van de ouders: samen mogen we zorgen voor deze kinderen van God.

Elk kind dat in Hem gelooft, mag zeker weten dat het een bijzonder en geliefd kind van God is. Op Het Christal willen we kinderen daarom laten ontdekken wie ze zijn, wie hun Vader is en wat ze mogen en kunnen betekenen voor de mensen om zich heen. We zien onze school als een leer- en leefgemeenschap. Hier mogen we elkaar laten zien hoe je Jezus kunt volgen, hoe je in alle dagelijkse dingen gericht bent op God en tot Zijn eer kunt leven op de aarde. Dat mogen we doen door de kracht en wijsheid die we krijgen van de Heilige Geest.

Het Christal is in 1972 opgericht vanuit de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Onze school is dus van oorsprong een gereformeerde basisschool, de achterban van Het Christal is inmiddels een stuk breder. We ervaren hierbij een eenheid in geloven: natuurlijk zijn er verschillen, maar we geloven dat we kind zijn van dezelfde God en mogen Hem met elkaar eren. Kinderen leren hierdoor respectvol om te gaan met elkaar en de verschillende stromingen binnen het christendom. 

Christelijk? Hoe zie je dat?

Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed. Ook voor het middageten wordt er met de klas gebeden. We gebruiken hiervoor verschillende gebedsvormen: de leerkracht of een van de leerlingen bidt met de klas. Ook maken we gebruik van diverse andere vormen van gebed, zoals kringgebed. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf leren bidden.

Elke dag hebben we Bijbelles. We worden hierin ondersteund door onze methode Levend Water. Deze methode ‘groeit mee’ met onze leerlingen: in de onderbouw komen vooral veel bekende, verhalende Bijbelverhalen voorbij, zoals de verhalen van de ark van Noach, Jozef in Egypte, Jona en de walvis.
In de bovenbouw worden ook ingewikkelder Bijbelgedeelten besproken en komen er minder bekende Bijbelverhalen voorbij. Om een voorbeeld te noemen: in groep 8 besteden we onder andere aandacht aan de visioenen van Daniël, waarbij leerlingen ook aan het denken worden gezet over Gods plan met hún leven.
Daarnaast biedt Levend Water ons een kader voor het leren over de Bijbel. In de bovenbouw worden wekelijks huiswerkopdrachten meegegeven rond de Bijbellessen van die week: leerlingen maken opdrachten bij de Bijbelverhalen en leren een Bijbeltekst uit het hoofd.

Elke dag zingen en prijzen we de Heer met een breed scala aan christelijke kinderliederen. Elke maand staan staan 2 liederen centraal: een lied voor de onderbouw en een lied voor de bovenbouw. Deze liederen worden onder andere gezongen in onze maandvieringen.

Ongeveer elke 2 maanden organiseren we een maandviering die door de leerlingen zelf worden voorbereid en waarin we met onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden ons jaarthema in de aandacht zetten.

Christelijke feesten, zoals Kerstfeest, Goede Vrijdag en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren krijgen ruim aandacht in onze klassen. In onze Bijbellessen bereiden we deze feesten voor, zodat leerlingen meegenomen worden in de viering van deze bijzondere momenten in het kerkelijk jaar. Elke jaar vieren we het Kerstfeest of het Paasfeest met alle leerlingen, ouders en belangstellenden in de kerk.

In ons pedagogisch klimaat hebben we aandacht voor hoe we met elkaar om willen gaan, waarbij we Jezus’ lessen hierover als uitgangspunt nemen: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Buiten de lessen die specifiek over God en de Bijbel gaan, komt onze christelijke identiteit ook terug in al onze andere lessen. We vinden het belangrijk om te laten merken dat God in alle facetten van ons leven en in elke situatie aanwezig is, dus ook in onze lessen over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Vaak op een heel informele manier herinneren we onszelf en onze leerlingen eraan dat God het is die ons gemaakt heeft, volgens zijn plan. Ieder met z’n eigen gaven en talenten!

Gebedsgroep

Het Christal heeft een gebedsgroep van betrokken ouders die eens in de twee weken samenkomen in de school om te bidden voor de leerlingen, het schoolteam,  de school in brede zin en ouders/verzorgers. Tijdens het gebedsmoment staat een groep van de school centraal. Tijdens het gebed worden al die leerlingen bij naam genoemd en opgedragen aan onze Hemelse Vader. Ook mogen kinderen en ouders uit betreffende groep gebedspunten aandragen. Wij geloven dat er kracht uitgaat van ons gebed en we voelen ons gesteund door het gebed van mensen om ons heen.

 

CorDeo Scholengroep

Het Christal is onderdeel van CorDeo Scholengroep. CorDeo vindt haar bestaansrecht in een heldere christelijke identiteit, waarbij wordt opgemerkt: ‘Onze identiteit wordt iedere dag ‘gemaakt’ door het samenspel van leerlingen, leerkrachten en ouders. Dat zie je, dat voel je en dat raakt je wanneer je in onze scholen rondloopt. Niet alleen in het godsdienstonderwijs, maar ook in het pedagogisch en onderwijskundig handelen van het team. We zien dat de kinderen prachtig zijn gemaakt door God en we willen hen daarom stimuleren hun talenten optimaal te ontwikkelen’. Alle medewerkers van Het Christal onderschrijven deze uitgangspunten van harte; wij leven en werken vanuit de basishouding dat ‘Christus in ons leeft’ (Gal. 2: 20). Vanuit die gedachte beloven wij een aantal belangrijke dingen aan ouders/verzorgers die hun kinderen aan Het Christal toevertrouwen.

Het volledige identiteitsdocument van CorDeo Scholengroep vindt u hier.